รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2563 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2563 พบจำนวน 18 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 27-12-2563 เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร0100
2 21-10-2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
3 14-10-2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
4 12-10-2563 ประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 07-10-2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
6 28-09-2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ขั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 10100
7 27-08-2563 เข้าร่วมประชุมโครงการกิจกรรม Young TH leader&Innovator s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม๋ณ ห้อง 605 อาคารอุทยานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ0100
8 24-07-2563 เข้าร่วมโครงการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปี 2563โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
9 14-07-2563 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
10 13-07-2563 ประชุมวางแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
11 02-07-2563 ประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
12 24-06-2563 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563ณแ ห้องเรียนต้นแบบ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี0100
13 05-06-2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 01-06-2563 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยา งกูร) ประจำปี 2563ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
15 05-02-2563 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
16 6-01-2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบประมวลผลการใช้คะแนนการประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชมาน ระดับอุมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 18 B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา0100
17 30-01-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร0100
18 24-01-2563 เข้่ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุม 18 B ชั้น 18 อาคารอุดมศึกษา 20100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University