รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2563 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2563 พบจำนวน 26 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 27-12-2563 เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการ คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร0100
2 22-12-2563 เข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย0100
3 21-12-2563 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและตราศักดิเดชน์ ประจำปีการศึกษา 2563มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จ.จันทบุรี0100
4 16-12-2563 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี0100
5 16-12-2563 ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน "มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้ว" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
6 14-12-2563 เข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนาเคริข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา0100
7 6-11-2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จ.ชลบุรี0100
8 5-11-2563 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่คนไทยมีดีณ องค์การพิพัธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ. ปทุมธานี, ชลบรี ,กทม.0100
9 30-11-2563 โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาและแผนพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชัฏราชนครินทร์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" ประจำปีการศึกษา 2563ณ The Greenery Resort อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา0100
10 21-10-2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
11 14-10-2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
12 12-10-2563 ประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
13 07-10-2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำ ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 28-09-2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2563ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ขั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 10100
15 27-08-2563 เข้าร่วมประชุมโครงการกิจกรรม Young TH leader&Innovator s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม๋ณ ห้อง 605 อาคารอุทยานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ0100
16 24-07-2563 เข้าร่วมโครงการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ประจำปี 2563โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา1000
17 14-07-2563 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
18 13-07-2563 ประชุมวางแผนการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
19 02-07-2563 ประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
20 24-06-2563 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563ณแ ห้องเรียนต้นแบบ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University