รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2565 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 พบจำนวน 21 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 08-11-2565 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารการพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
2 26-10-2565 การประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2565ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM1000
3 26-10-2565 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและ งานประจำปีจังหวัดฉะเชิเทรา พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
4 17-10-2565 ประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบกห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 12-10-2565 ประชุมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2565ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
6 10-10-2565 เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565ห้องประชุมชั้้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถ.พลับพลาชัย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร0100
7 02-09-2565 ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็น บุคคลสำคัญของโลก พ.ศ.2565 และการรายงานการจัดกิจกรรมเสนอองค์การยูเนสโกห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
8 25-08-2565 ประชุมหารือการบันทึกข้อมูลชุมชนผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)1000
9 22-08-2565 ประชุมการประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
10 19-08-2565 เข้าร่วมฝึกซ้อมการจัดเชิญและลำเลียงปริญญาบัตรณ ห้องประชุม3/2 ชั้น 3 อาคารสิริวรปัญญา จ.นครปฐม0100
11 18-08-2565 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ราชภัฎและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562ณ ห้องประชุม3/2 ชั้น 3 อาคารสิริวรปัญญา จ.นครปฐม0100
12 18-08-2565 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย ราชภัฏและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 -2562 ,เข้าร่วมฝึกซ้อมการอัญเชิญ และลำเลียงปริญญาบัตรณ ห้องประชุม3/2 ชั้น 3 อาคารสิริวรปัญญา จ.นครปฐม0100
13 17-08-2565 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด ฉะเชิงเทราห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
14 12-08-2565 เข้าเฝ้าและรับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี 2565โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์0100
15 10-08-2565 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาค กลางและมหาวิทยาลัยสวดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 0100
16 20-07-2565 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2565ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
17 20-06-2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ชาตกาล พระยาศรี สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 5 กรกฎาคม 2565 จังหวัดฉะเชิงเทราห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
18 15-06-2565 ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM1000
19 25-03-2565 การประชุมกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐระดับจังหวัด ครั้ง ที่ 2/2565ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 11000
20 10-03-2565 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ปี 2565 พระยาศรีสุนทร โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) หลังประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University