รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 พบจำนวน 22 รายการ / หน้าที่ 1/2
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 17-11-2566 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงาน ประจำปีจังหวัดฉะเชิเทรา พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
2 17-11-2566 ประชุมหารือการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ZOOM1000
3 14-11-2566 การประชุมคณะทำงานการคัดเลือกผลงานการจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรใน เส้นทางขบวนแห่ทางบกห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
4 21-09-2566 การประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรมห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
5 8-08-2566 การรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี0100
6 6-07-2566 ประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting) ออนไลน์0100
7 10-07-2566 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค กลางและมหาวืทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 -2564มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม0100
8 30-06-2566 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
9 29-06-2566 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม0100
10 29-06-2566 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี0100
11 21-06-2566 เข้าร่วมประชุมวิชาการ กกมท. ประจำปี 2566 เรื่องการจัดกีฬาในสถาบันการศึกษาฯณ โรงแรม Health Land Resort &Spa จ.ชลบุรี0100
12 20-06-2566 ประชุมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
13 19-04-2566 ประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา0100
14 19-04-2566 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
15 31-03-2566 กิจกรรมถอดบทเรียนศูนย์ประสานงาน สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25660100
16 26-03-2566 เข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี การศึกษา2565มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี0100
17 16-03-2566 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด ครั้ง ที่ 1/2566ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
18 10-03-2566 ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566ประชุมผ่านระบบโปรแกรม ZOOM1000
19 01-03-2566 ประชุมเพื่อจัดงานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้วห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
20 09-02-2566 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 11000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/2     >> เลือกหน้า [ 1 - 2 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University