รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - ประชุมวิชาการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
ประชุมวิชาการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 พบจำนวน 11 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 20-06-2566 เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
2 19-04-2566 ประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา0100
3 19-04-2566 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
4 31-03-2566 กิจกรรมถอดบทเรียนศูนย์ประสานงาน สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25660100
5 26-03-2566 เข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี การศึกษา2565มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี0100
6 16-03-2566 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด ครั้ง ที่ 1/2566ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
7 10-03-2566 ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566ประชุมผ่านระบบโปรแกรม ZOOM1000
8 01-03-2566 ประชุมเพื่อจัดงานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อยและของดีเมืองแปดริ้วห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
9 09-02-2566 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 11000
10 24-01-2566 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา "สาวโรงงาน ใส่ผ้าไทยให้สนุก"ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา1000
11 23-01-2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM1000
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University