รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 18 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 29-09-2560 เดินทางไปส่งเอกสารและตรวจหลักฐานนักกีฬาทุกประเภทเพื่อเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทยครั้งที่ 45 " ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ "สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ0100
2 22-08-2560 เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับ อุดมศึกษาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่0100
3 14-07-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนา "กลยุทธ์การพัฒนากิจการนักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนา นักศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ"โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ0100
4 18-06-2560 เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 3 เครือข่าย (ภาคกลาง ตอนบน ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก) "ค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ : พอเพียง มีวินัย ใจสุจริต จิตอาสา"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี0100
5 3-05-2560 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการ ศึกษา 2560ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพฯ0100
6 28-05-2560 สัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สำหรับ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0300
7 27-05-2560 เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 3โรงเรียนวัดยาง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง0100
8 24-05-2560 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบัน อุดมศึกษาโรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี0100
9 2-05-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาโรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี0100
10 26-04-2560 จัดประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี0100
11 31-03-2560 จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก0100
12 16-03-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0100
13 14-03-2560 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา0100
14 28-02-2560 เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ" ครั้งที่ 23มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์0100
15 20-02-2560 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบมหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา0100
16 2-02-2560 เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี และวิทยานานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี0100
17 19-01-2560 เข้าร่วมการสัมมนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่าง ยั่งยืนโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม0100
18 13-01-2560 จัดโครงการ พลพรรคปันน้ำใจให้น้องๆ (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560)โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University