รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2561 พบจำนวน 4 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 31-08-2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1000
2 23-02-2561 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 24มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี0100
3 12-02-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษาห้องคอนเวชั่น ฮอล์ ซี ดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ0100
4 11-01-2561 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนานักศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย"โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University