รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2566 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. พ.ศ. 2566 พบจำนวน 9 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 26-06-2566 เข้าร่วมโครงการสร้างแกนนำเครือข่าย นิสิต นักศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี0100
2 3-04-2566 โครงการค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่6 ณ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา0100
3 29-03-2566 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมการศึกษา ประจำปีการ ศึกษา 2566 กลุ่มสถาบันระดับอุดมศึกษาณ โรงแรมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ0100
4 21-02-2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏฯกลั่มภาคกลาง และรัตนโกสินทร์ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา0100
5 16-02-2566 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Knight 410 Teacher เรื่อง "ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร สร้างชุมชนด้วยปัญญาร่วมรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์"ณ ห้องประชุมสัมมนาB1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ0100
6 9-01-2566 เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจ้งระบบการบันทึก รวบรวม และรายงาน ข้อมูลของฐานโครงการ TO BE NUMBER ONEณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี0100
7 8-01-2566 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งท่ี่12มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเซียงราย0100
8 25-01-2566 เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและสาขาวิชา สำหรับการให้กู้ยืมในหลักสูตรอาชึพหรือเพื่อยกระดับด้ารทัดษสมรรถนะ หรือการเรียน รู้(Reskill/Upskik) รุ่นที่ 3ณ โรงแรม IBIS Stye Bangkangkok Ratchada กรุงเทพฯ0100
9 19-01-2566 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University