รายงาน : การพัฒนาบุคลากร - การเสวนา รหัสรายงาน : D02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    
การเสวนา ปี พ.ศ. พ.ศ. 2560 พบจำนวน 2 รายการ / หน้าที่ 1/1
ที่วันที่รายละเอียดสถานที่คณะ
1 6-07-2560 เดินทางไปซื้อยาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ0100
2 18-01-2560 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิต ไทยไม่โกง"หอประชุมศุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี0100
สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> เลือกหน้า [ 1 - ] <<
 


Rajabhat Rajanagarindra University