ชื่อรายงาน : สถิติการพัฒนาบุคลากร รายปี รหัสรายงาน : D01

ปี ดำเนินการ : เฉพาะ ปี พ.ศ. 2561
จำนวนครั้ง
การเสวนา0
ประชุมวิชาการ45
ฟังบรรยาย0
ศึกษาดูงาน3
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ10
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ11
รวม 69

ดูข้อมูลสรุป ประเภท พ.ศ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,