ชื่อรายงาน : สถิติการพัฒนาบุคลากร รายปี รหัสรายงาน : D01

ปี ดำเนินการ : เฉพาะ ปี พ.ศ. 2561
จำนวนครั้ง
การเสวนา0
ประชุมวิชาการ11
ฟังบรรยาย0
ศึกษาดูงาน3
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ4
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ3
รวม 21

ดูข้อมูลสรุป ประเภท พ.ศ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,