ชื่อรายงาน : สถิติการพัฒนาบุคลากร รายปี รหัสรายงาน : D01

ปี ดำเนินการ : เฉพาะ ปี พ.ศ. 2562
จำนวนครั้ง
การเสวนา0
ประชุมวิชาการ16
ฟังบรรยาย0
ศึกษาดูงาน1
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ9
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ6
รวม 32

ดูข้อมูลสรุป ประเภท พ.ศ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,