ชื่อรายงาน : สถิติการพัฒนาบุคลากร รายปี รหัสรายงาน : D01

ปี ดำเนินการ : เฉพาะ ปี พ.ศ. 2562
จำนวนครั้ง
การเสวนา0
ประชุมวิชาการ28
ฟังบรรยาย0
ศึกษาดูงาน2
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ15
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ8
รวม 53

ดูข้อมูลสรุป ประเภท พ.ศ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,