ชื่อรายงาน : สถิติการพัฒนาบุคลากร รายปี รหัสรายงาน : D01

ปี ดำเนินการ : เฉพาะ ปี พ.ศ. 2563
จำนวนครั้ง
การเสวนา1
ประชุมวิชาการ26
ฟังบรรยาย0
ศึกษาดูงาน1
สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ3
อบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ8
รวม 39

ดูข้อมูลสรุป ประเภท พ.ศ.


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,