รายงาน : จำนวนงานวิจัย แยกตามแหล่งผู้ให้ทุน รหัสรายงาน : W04
ปี งบประมาณ : ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ค้นหาแหล่งเงิน : ปี งบประมาณทำวิจัย

แหล่งเงินจำนวนงานวิจัยจำนวนเงิน
1250,000.00
- 0.00
กรมทรัพยากรน้ำ 13,500,000.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0.00
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ 0.00
เครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออก 0.00
เงินงบประมาณแผ่นดิน 0.00
ทุน Senior Project 0.00
ทุน สกว. 0.00
ทุน สกอ. 0.00
ทุนงบประมาณแผ่นดิน 0.00
ทุนส่วนตัว 0.00
ทุนอุดหนุนวิจัย 0.00
มหาวิทยาลัยบูรพา 1.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1186,424,940.00
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 1.00
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 0.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1.00
สำนักงาน๕ระกรรมการการอุดมศึกษา 0.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 52,010,000.00
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) 0.00
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 0.00
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 0.00
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษฯ (กปร) 0.00
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0.00
สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา 0.00
สำนักงานทรัพยารน้ำภาค 6 กรมทรัพยกรน้ำ 0.00
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1300,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0.00
สำนักงานวิจัยและพัฒนา 120,000.00
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1996,000.00
สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 0.00
สำนักวิจัยและพัฒนา 0.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 1.00
องค์การบริหารส่วนตำบล 1.00
รวม 14413,300,940.00

 
 


Rajabhat Rajanagarindra University