รายงาน : จำนวนงานวิจัย แยกตามสาขา รหัสรายงาน : W05
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ค้นหาสาขา :

สาขาจำนวนงานวิจัย
1080
การพัฒนาชุมชน 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5
ปรัชญาและศาสนา 5
ภาควิชาสังคม 1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ศึกษาศาสตร์ 1
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 6
สังคมศาสตร์ 2
สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4
สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ 1
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ 5
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3
สาขาวิชาศิลปกรรม 1
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข 1
สาชาวิชา การจัดการ กลุ่มวิชา การจัดการด้านความปลอดภัย 1
รวม 1123

 
 


Rajabhat Rajanagarindra University