รายงาน : รายชื่องานวิจัย รหัสรายงาน : W02
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : 2560 จำนวน 33 รายการ
ที่หัวข้อผู้วิจัย/ร่วมแหล่งเงินจำนวนเงินคณะ
1 ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียงจารุวรรณ สิงห์ม่วงทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
1,200,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมรุ้งรวี อำนาจตระกูล
ผู้วิจัยร่วมปรารถนา มณีฉาย
ผู้วิจัยร่วมอธิพัฒน์ สินทรโก
2 การสืบทอดอัตลักษณ์ความเชื่อ พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในตำบลดงน้อย อำเภอราช สาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราธีระพงษ์ ทศวัฒน์ทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
100,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมวรี เรืองสุข
3 การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกสราวุธ โรจนศิริทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
100,000.00 0700
4 การสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมด้วยเทคนิคการสร้างคราบและรอยเปื้อนอาจิณโจนาธาน อาจิณกิจทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
97,000.00 0700
5 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของการทดสอบของสัดส่วนประชากร ในกรณีมีข้อมูลที่ เกิดขึ้นภายหลังจากระยะเวลาที่สนใจศึกษารุ้งรวี อำนาจตระกูลทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
50,000.00 0700
6 การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเรียนรู้เชิงรุกชุติมา นุตยะสกุลทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
10,000.00 0700
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พงศ์พันธ์ สุวรรณเตมีย์ทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
20,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมภรพัทธ์ บัวพันธ์
ผู้วิจัยร่วมเสาวลักษณ์ อยู่สุข
8 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พิไลพร วงษาทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
20,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมนุจรี ฮีมหมัด
ผู้วิจัยร่วมจิริยา ตันเจริญ
9 แบบการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนกัญภร เอี่ยมพญาทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
362,000.00 0700
10 การสังเคราะห์รูปแบบที่ดีในการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุใน ประเทศไทยกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
590,000.00 0700
11 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่คลอง สารภีลินดา นาคโปยทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
1,240,000.00 0700
12 การพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืน (กรณีศึกษา : จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเสียมราฐ)วัชรากร พาหะนิชย์ทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
1,134,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์
13 การรวบรวมและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุ์ข้าวในดินกรดเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
685,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมวัชรากร พาหะนิชย์
14 ผลของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้หลักระบาดวิทยา ในตำบลเทพนิมิตร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีศิรินันท์ คำสีทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
462,600.00 0700
15 การศึกษาผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและการปรับตัวของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงต่อการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผุสดี ภุมราทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
565,400.00 0700
16 การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณี ศึกษาตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์ อุดปล้องทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
350,200.00 0700
ผู้วิจัยร่วมญาดา เรียมริมมะดัน
17 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ผลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในประเทศไทยกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
460,000.00 0700
18 การเปรียบเทียบความสุขของประชาชนในภาคใต้กับภาคตะวันออกของประเทศไทยเอกชัย ไชยดาทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
492,500.00 0700
ผู้วิจัยร่วมปรารถนา มณีฉาย
19 การหาค่าแรงกดที่ผิวจากที่นอนในสถานศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัยวิชาญ ตอรบรัมย์ทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
222,200.00 0700
20 การเพิ่มประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนแมงกานีสเฟอร์ไรต์ด้วยไคโตซาน เพื่อใช้ในการกำจัด โลหะหนักในน้ำประสบพร จุลบุตร์ทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
404,500.00 0700
ผู้วิจัยร่วมพิไลพร หนูทองคำ
21 การส่งเสริมคุณค่าวิถีเกษตรกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทราบุญยอด ศรีรัตนสรณ์ทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
972,500.00 0700
ผู้วิจัยร่วมวงเดือน ไม้สนธิ์
22 ตัวแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตอบรับต่อ AEC ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยองจารุต ฐิติวรทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
755,500.00 0700
ผู้วิจัยร่วมธนเดช กังสวัสดิ์
ผู้วิจัยร่วมคมสันต์ ธีระพืช
ผู้วิจัยร่วมปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์
ผู้วิจัยร่วมศิรินันท์ คำสี
ผู้วิจัยร่วมอนุสรณ์ อุดปล้อง
23 การปรับปรุงความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับพร้อมเพิ่มขีดความสามารถ เกษตรกรรายย่อยผ่านไอซีทีนิชชิชญา นราฐปนนท์ทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
505,500.00 0700
24 การศึกษาปริมาณสเตอรอลในข้าวหอมมะลิ 105 ของจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การพัฒนาโภชน เกษตรภัณฑ์อภิรดี เมืองเดชทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
800,000.00 0700
25 ผลของการพัฒนาความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชนไทยด้วยรูปแบบไทยดีโมเดลเพ็ญศรี ปักกะสีนังทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
2,036,300.00 0700
ผู้วิจัยร่วมเยาวนุช ทานาม
ผู้วิจัยร่วมวิไลจิตร รุ่งศรีวรวัฒน์
26 การศึกษารูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางสังคมของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21เยาวนุช ทานามทุนงบประมาณแผ่นดิน
[ ภายนอก ]
400,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมเพ็ญศรี ปักกะสีนัง
27 ลักษณะเด่นของเทศกาลกินเจ โรงเจ ตลาดบ้านหมู่ ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทราชลธิชา นิสัยสัตย์ทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
80,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมวัชรี ปั้นนิยม
ผู้วิจัยร่วมไชยะ เทพา
28 ผลแห่งการปรารถนาความเพียรในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหลวงพ่อ เหลือ วัดสาวชะโงก ประมวล น้อยทรงทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
50,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมวิเนส จันทะวงษ์ศรี
29 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในตำบลบางคล้า อำเภอ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุลทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
80,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมวิระสิทธิ์ สุขสมชิต
30 การสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ FRMU ปี 2555-2556 คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อังคณา กุลนภาดลทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
60,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
ผู้วิจัยร่วมวราภรณ์ สินถาวร
ผู้วิจัยร่วมสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล
31 การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้างอดิเรก เยาว์วงค์ทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
59,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมพงศธร ปาลี
32 การศึกษาและส่งเสริมความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดฉะเชิงเทราจิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
58,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมสรรเสริญ หุ่นแสน
33 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้โดย ใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2วราภรณ์ สินถาวรทุนอุดหนุนวิจัย
[ ภายนอก ]
40,000.00 0700
ผู้วิจัยร่วมดรัณภพ เพียรจัด
ผู้วิจัยร่วมสุนาฏ จันทนา
รวม 14,462,200.00

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  

 

แหล่งเงินวิจัย
สาขาวิจัย
แผนงานโครงการด้านวิจัย

 Rajabhat Rajanagarindra University