รายงาน : รายการการได้รับรางวัล - บุคลากร รหัสรายงาน : P08
ปี ดำเนินการ : 2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    

ปี พ.ศ. : 2560 จำนวน 2 ครั้ง
ที่พ.ศ.รางวัลสถานที่ชื่อ-สกุล
1 2560รางวัลบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ด้านมีน้ำใจ" เข้ารับโล่รางวัลจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2 2560รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล : นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560หอประชุมกระทรวงวัฒนธรรม

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University