รายงาน : รายการการได้รับรางวัล - บุคลากร รหัสรายงาน : P08
ปี ดำเนินการ : 2561 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    

ปี พ.ศ. : 2561 จำนวน 2 ครั้ง
ที่พ.ศ.รางวัลสถานที่ชื่อ-สกุล
1 2561รางวัลบุคลากรดีเด่นเพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2561 : อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นเพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2561 จัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2 2561รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล : อาจารย์อารียา บุญทวี ได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล โดยเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University