รายงาน : รายการการได้รับรางวัล - นักศึกษา รหัสรายงาน : P08
ปี ดำเนินการ : 2560 ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : - NA - วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    

ปี พ.ศ. : 2560 จำนวน 5 ครั้ง
ที่พ.ศ.รางวัลสถานที่ชื่อ-สกุล
1 2560รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานด้านศิลปวัฒนธรรม : การประกวดโครงงานด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บ้านอ่างเตย ในโครงการเครือข่าย ด้านกระกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8มหาวิทยาลัยราชภัฏราชพระนคร 1. นางสาวสาวิตรี ลอยศักดิ์( สาาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3)
2. นางสาวสุวนันท์ ฉิมแก้ว( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1)
3. นางสาวญาดา ชิตเจริญ( สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1)
2 2560เหรียญเงิน การแข่งขัน "All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup)" : นายวิศรุต นพวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 67 กก.ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1. นายวิศรุต นพวงศ์( สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
3 2560เหรียญทองแดง All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup) : นายทักษ์ดนัย วันประจิม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1. นายทักษ์ดนัย วันประจิม( สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
4 2560เหรียญทองแดง : นายเจษฎา ภู่หยัด นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคล ชาย ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 2560เหรียญเงิน การแข่งขัน "All Thai Karate-do Goju-Ryu Championship 2017 (Sadahiro Cup)" : นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง ระดับ Basic Level รุ่นน้ำหนักต่ำกว่า 55 กก.ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1. นางสาวเขมินทรา ชัยเหมาะ ( นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University