รายงาน : นักศึกษา ป.โท - ป.เอก ตีพิม์ผลงานวิจัย รหัสรายงาน : T01
ปี ดำเนินการ : ปี พ.ศ.   ครั้งที่ปรับปรุง : -
หน่วยงาน : วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
สถานที่ : ทั้งในและต่างประเทศ    

ปี พ.ศ. : จำนวน 56 ครั้ง
ที่วันที่สถานที่รายละเอียดโดย
1 พิฆเนศวร์สาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2551 นางสาวฌาณิกา เงินอ้น
2 วารสารโกมุทวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2552 นางเพียงพร กันหารี
3 วารสารโกมุทวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เมษายน 2551 นางอรุณศรี อื้อศรีวงศ์
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเล่มที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน)นางชยากานต์ เรืองสุวรรณ
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2551 นางสาวอัมไพ บุญมี
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2551 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2551นางสาวน้ำทิพย์ พัฒนศักดิ์ศิริ
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2551นางสาวศิริวรรณ วรโพด
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประจำปี 2551 “ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 3”วันที่ 29-30 มกราคม 2552 นางสุภาพ ด้วงประเสริฐ
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2551 นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รวมบทคัดย่อ ผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประจำปี 2551 “ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 3”วันที่ 29-30 มกราคม 2552 นายวีรกานท์ ศรีสมัย
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วารสารวิชาการปีที่ 4 ฉบับที่ 9 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2552นางสาวกิ่งดาว จินดาเทวิน
13 สำนักงานเลขาธิการครุสภาวารสารวิทยาจารย์ปีที่ 108 ฉบับที่ 10 สิงหาคม 2552 และเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย. 2552 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นาย ไกรเดช ไกรสกุล
14 สำนักงานเลขาธิการครุสภาวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย.2553 นางสาวชไมมน ศรีสุรักษ์
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2552 นางนพมาศ หงษาชาติ
16 วารสารพิฆเนศวร์สารวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย.2553 นางสาว ชไมมน ศรีสุรักษ์
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค.2552 นางประพีร์พร อักษรศรี
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นายไพโรจน์ มักสัมพันธุ์
19 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วารสารการวิจัยทางการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552) นายนิมิต เจียมตน
20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วารสารการวิจัยทางการศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2552) นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 1-2 พ.ค. 2553 นางสาวรพีพรรณ บุญเกิด
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 มกราคม-มิถุนายน 2553 นายพิพัฒน์ แก้วใส
23 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วารสารวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2553นายจุลดิษฐ อุปฮาต
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 1-2 พ.ค. 2553 นายวนิชชัย แสงหม่น
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี วันที่ 14-15 มิ.ย. 2553 นางสาวชิดชนก รอดเงิน
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี วันที่ 14-15 มิ.ย. 2553นางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์นำเสนอผลงานในโครงการสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2553 นายสุรเดช คำวันดี
28 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวารสารบริหารการศึกษา มศว.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 นายวิวัฒน์ หามนตรี
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 นายวิวัฒน์ หามนตรี
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (15) มกราคม.-มิถุนายน 2554 นายวิทยา เจริญศิริ
31 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 ใน Thailand Research Symposium 2009 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์นายวิทยา เจริญศิริ
32 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวารสารบริหารการศึกษา มศว. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554นางสุชานาถ พัฒนวงศ์งาม
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนำเสนอผลงานในงาน International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนางสุชานาถ พัฒนวงศ์งาม
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วารสาร “ชุมชนวิจัย” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรกฎาคม – กันยายน 2554 นางสาววราลี โกศัย
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางสาววราลี โกศัย
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เม.ย.-ก.ย.54นายอำนาจ บุญอนนท์
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดนตรีไทย วันที่ 20-21 พ.ค. 54นายอำนาจ บุญอนนท์
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 54 ม.ค.-มิ.ย. 54นายสุวิชา วิริยมานุวงษ์
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 22-23 มิ.ย.54นายสุวิชา วิริยมานุวงษ์
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีที่ 6 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553นางสาวผกามาศ จุดรัมย์
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 เมษายน – มิถุนายน 2554นางสาวธนสร ดีศรี
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2554นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2554นางสาววลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใส
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553นายไชยา กรมแสง
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นางสาวภาวิณี เรืองศรี
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นางสาวจารุณี สถิตย์
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นางสาวบุญเตือน กามินี
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นางจันทรา ศรีโกศะบาล
49 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 1-2 พ.ค. 2553นางสาววาริน แซ่ตู
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นางขวัญใจ เกตุอุดม
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นายชาญศักดิ์ ศิริ
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53 นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 10 ก.ย. 53นางสาวสรัญญา เกิดแก้ว
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นายประสพ กันจู
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นายอัครเดช หมู่วิเศษ
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 ธ.ค. 53นางสาวศิริรัตน์ เทียมเลิศ

สืบค้นข้อมูล
ประเภท
ปี
คณะ  
ในประเทศ
ต่างประเทศ


Rajabhat Rajanagarindra University