ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 124 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
21 นายทองอินทร์ นันทรัตน์การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการสำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2555
22 นายพงศ์รพี ปรีดานนท์การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2555
23 นางสาวจินดา พันธ์แอแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2555
24 นายสมพงษ์ พรงามสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ทำงานของครูสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2555
25 นายสมนึก จันทะไทยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ ดำเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
26 นายณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธรองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
27 นางนันทัชพร โชติทองปัจจัยการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
28 นางอลัลดา รื่นเจริญการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2556
29 นายบัณฑิต เลี่ยมสวรรค์การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบูชนำเจาะชิ้นส่วนรถยนต์ โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา: บริษัท อาร์แอนด์ ดี พรีซิชั่น จำกัด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11001/2556
30 นายปกรณ์ ปกิรณะปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
31 นางเกตุสุรินทร์ ปกิรณะรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
32 นายวีรณัฐ ทิมย้ายงามความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถาน ศึกษากับการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สองของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
33 นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธรภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
34 นางเจริญตา จาดเจือจันทร์การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2556
35 นางวันเพ็ญ บุญรอดการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนให้สตรีมารับบริการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ11001/2556
36 นางสาวอุทัย บุตรนนท์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ กับคุณภาพชีวิตในการ ทำงานของครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
37 นางสาวศิริพร ชาญสมิงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารวิชาการ ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
38 นางศศิวิมล ดาแก้วการสร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียน การสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2556
39 นายเจษฎา เมธาธีรวุติการลดของเสียจากสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการอบยางรถยนต์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11001/2556
40 นางนฤชยา นนท์ยะโสคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 2/7     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University