ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 124 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
41 นายวุฒิ อิสระกุลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน ศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
42 นายสุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน และวัฒนธรรม องค์การลักษณะสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
43 นางพวงผกา เจริญรื่นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหาร ราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11001/2556
44 นางม่านไหม ปานกลางการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2556
45 นางสาวญาดา เรียมริมมะดันแนวทางการพัฒนาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการรักษาด้วย วิธีการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ11001/2556
46 นายอาคม ยิ้มเจริญความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร กับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
47 นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับความผูกพันต่อ องค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2556
48 นางสาวนภาภรณ์ คำพลงามผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถ ตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ11001/2556
49 นางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูลผลของการนวดกดจุดสะท้านฝ่าเท้าต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วย เบาหวาน ชนิดที่ 2 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ11001/2556
50 นางเอื้อมเดือน ชาญชัยศรีผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ11001/2556
51 นางสาวชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2551
52 นายวีรกานท์ ศรีสมัยสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๒ สาขาวิชาบริหารการศึกษา11002/2551
53 ว่าที่พันตรีบุญฤทธิ์ รุจิวงษ์สิริกุลทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 การบริหารการศึกษา11002/2551
54 นางสาวอัมไพ บุญมีปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 การบริหารการศึกษา11002/2551
55 นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 การบริหารการศึกษา11002/2551
56 นางสาวน้ำทิพย์ พัฒนศักดิ์ศิริการศึกษาสภาพการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุภาพ โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา การบริหารการศึกษา11002/2551
57 นางสุภาพ ด้วงประเสริฐพฤติกรรมผู้นำที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี การบริหารการศึกษา11002/2551
58 นางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีปปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11002/2552
59 นางสาวศิริวรรณ วรโพดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 การบริหารการศึกษา11002/2552
60 นายชาญศักดิ์ ศิริการพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา11002/2553

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 3/7     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University