ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 124 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
81 นายอรรคพล ดวงสีเสนการลดของเสียในการผลิตเบาะรถยนต์ด้วยการควบคุมคุณภาพ เชิงสถิติกรณีศึกษาโรงงานผลิตเบาะรถยนต์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
82 นางพัชรา เขมวิรัตน์การศึกษาความรู้และเจตคติในการอนุรักษ์พลังงานแบบมี ส่วนร่วมของพนักงานบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
83 นายปฐม อริยสุนทรการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า บริษัท ไทยโพลี่ ซีล แมททีเรียล อุตสาหกรรม จำกัด สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม11002/2555
84 นายณัฐ์ธเนศ มหาศักย์ศิริศึกษาความรู้ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของชาวนา หมู่บ้านคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11002/2555
85 นายนิมิต เจียมตนการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2551
86 นายวีระยุทธ สิงหะหล้าการศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชัยภูมิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2551
87 นางสาวชมัยภรณ์ ตันฮะเส็งพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
88 นางสาวศิริพร เชิดรัตนะสกุลการบริหารตามหลักธรรมมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
89 นางสาวชิดชนก รอดเงินการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
90 นางสาวมณฑาทิพย์ ฤทธิมงคลความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
91 นายวนิชชัย แสงหม่นความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
92 นางประภัสรา เทพศาสตราปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดระยอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
93 นางสาวรพีพรรณ บุญเกิดการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
94 นายสุรเดช คำวันดีปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
95 นางเฉลา ระโหฐานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารและประสิทธิผลในการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
96 นายสุเทพ แสวงธรรมการบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
97 นางสาวผกามาศ จุดรัมย์ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าตะเกียบ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2552
98 นายประสพ กันจูความคิดเห็นต่อความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
99 นายปัญญา แจ่มกังวาลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
100 นายอำนวย ผมทองความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 5/7     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University