ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 124 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
101 นางสาวธนสร ดีศรีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
102 นายโกศล วรพุฒปัจจัยการดำเนินการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
103 นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
104 นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับบรรยากาศองค์การ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
105 นางขวัญใจ เกตุอุดมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2553
106 นายโชคชัย ชุมสาชัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งต่อผลบรรยากาศ องค์การในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
107 นางภคมน ทรัพย์สินปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับ ปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของ ผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
108 นางสาวอรุณรัตน์ โสดาวงษ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กับวัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
109 สิบเอกกรวัฒน์ ต้นเจริญแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
110 พระมหาสะอาด โชติวชิโรการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัีง เขตลาดกระบัง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11003/2554
111 นางสาวณัฐทยา นวไตรลาภผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ11003/2554
112 นายแดน ศรีชนะวัฒน์ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
113 นางมณี แก้วมณีผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อ ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ11003/2554
114 นางลัดดา จันทร์ศรีการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ การคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11003/2554
115 นางสาวศิริพร เสรีพาณิชย์การความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
116 นางสาวภัทรา พึ่งไพฑูรย์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
117 นางสาวบุญปลูก ทองกล่อมพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
118 นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมืองการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2554
119 นางสาวพนมพร ค่ำคูณการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11003/2555
120 นายมาโนช ชลารักษ์ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนา อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11003/2555

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 6/7     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University