ชื่อรายงาน : รายชื่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท/เอก รายปี รหัสรายงาน : S02
 ระดับ : จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโททั้งหมด ครั้งที่ปรับปรุง : -
  วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550

ปี พ.ศ. : จำนวน 124 เรื่อง
ที่นักศึกษาเรื่องสาขาวิชาคณะปีการศึกษา
1 นายพิพัฒน์ แก้วใสบทบาทของครูในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11001/2552
2 นายพอเจตร์ เรืองกลัดการศึกษาวิวัฒนาการของตลาดนัด และวิถีชีวิตของชาวตลาดนัด คลองถมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัีดชลบุรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11001/2552
3 นางสาวสรัญญา เกิดแก้วความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2553
4 นายไชยา กรมแสงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2553
5 นายไพโรจน์ มักสัมพันธุ์การสร้างชุดการสอนเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2553
6 นางนิภาวรรณ สุวรรณน้อยแบบการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
7 นายอัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใสความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
8 นายทรงสิทธิ์ เหลืองธิชัยวาณิชความสัมพันธ์ระหว่างภาวะของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
9 นายอุทัย นกเผือกการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
10 นางสาววลัยพรรณ จารุทรัพย์สดใสความสัมพันธ์ระหว่างคุณักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแ้ย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
11 นางวรุณี ดวงจำปาการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเิชิงเทรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
12 นายเสี่ยวซิน เสอการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้บริบทของท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน11001/2554
13 นางนงลักษ์ โตรุ่งความสัมพันธ์รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการบริหารงานวิชาการ สงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
14 นางสาวสมหมาย เผือกสีทองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
15 นางสาวสรินญา ชัยนุรัตน์ปัจจัยการบริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
16 ดาบตำรวจนิกร ครองสระน้อยการพัฒนาคุณภาพบริการสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยว จังหวะฉะเชิงเทรา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา11001/2554
17 นายสุชาติ อ้อนประเสริฐศึกษาพฤติกรรมและความต้่องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11001/2554
18 นายอดิศร ปานธรรมการประเมินชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา11001/2554
19 นางพรสุดา พรหมกูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๒ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2554
20 นางสุจิตรา วรพุฒความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา11001/2555

สืบค้นข้อมูล
ปี
คณะ  
หน้าที่ 1/7     >> Select Page No. [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ] <<


Rajabhat Rajanagarindra University