จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์กรกฎาคม 2549- ตุลาคม 2549ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์100,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด100,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/