จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 ศึกษาวัฒนธรรมไทย19 ธันวาคม 2550- 19 ธันวาคม 2550ดร.ลัดดา จาบถนอม1,600.00
2 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ1 สิงหาคม 2550- 1 สิงหาคม 2550รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์8,000.00
3 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย9 มิถุนายน 2550- 9 มิถุนายน 2550ผศ.จิตรา ชนะกุล30,000.00
4 พัฒนาโรงเรียนบ้านหินเทิน30 มิถุนายน 2550- 1 กรกฎาคม 2550ผศ.สุดาพร ไชยะ17,500.00
5 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพด้านวิชาการและทักษะชีวิตนักศึกษาปฐมวัย21 ธันวาคม 2550- 24 กุมภาพันธ์ 2551อ.เยาวนุช ทานาม30,000.00
6 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ22 มกราคม 2551- 22 มกราคม 2551รศ.วิภาภรณ์ บุญยงค์8,000.00
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ "สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน"6 สิงหาคม 2550- 8 สิงหาคม 2550อ.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี104,800.00
8 อบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน28 กรกฎาคม 2550- 29 กรกฎาคม 2550อ.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี66,800.00
9 การฝึกอบรมหลักสูตร "การคิดสิบมิติ"8 สิงหาคม 2550- 8 สิงหาคม 2550ผศ.วินัย จันทรวงศ์123,200.00
10 "อบรมสัมมนาวิชาชีพครู"23 กุมภาพันธ์ 2551- 23 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.สุนาฏ จันทนา45,385.00
11 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2550กรกฎาคม 2550- กรกฎาคม 2550ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์9,100.00
12 ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยธันวาคม 2550- สิงหาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม150,000.00
13 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ การอบรมการใช้ Web KM คณะครุศาสตร์17 ธันวาคม 2550- 17 ธันวาคม 2550อ.วราภรณ์ สินถาวร20,000.00
14 ปลูกฝังเด็กปฐมวัยเก่งวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมรูปแบบโครงการ1 มีนาคม 2551- 1 มีนาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม35,000.00
15 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อทางการศึกษาและเทคนิคการจัดป้ายนิเทศโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน1 พฤษภาคม 2551- 2 พฤษภาคม 2551อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ64,000.00
16 อบรมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 255023 กุมภาพันธ์ 2551- 23 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.สุนาฏ จันทนา83,100.00
17 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีนาคม 2551- พฤษภาคม 2551อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ65,000.00
18 การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม23 เมษายน 2551- 24 เมษายน 2551อ.เยาวนุช ทานาม40,000.00
19 อบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น "แป้งปั้นสำหรับเด็กปฐมวัย : แป้งโดหรรษา" และ "ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย"28 เมษายน 2551- 29 เมษายน 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ40,000.00
20 สัมมนาพัฒนาทักษะความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาโครงาการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนล่าง22 เมษายน 2551- 24 เมษายน 2551ผศ.วินัย จันทรวงศ์62,400.00
21 กิจกรรมเสริมหลักสูตร กีฬาเฟรชชี่เกมส์ 20072 สิงหาคม 2550- 2 สิงหาคม 2550ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์13,268.00
22 ประชุมปฐมนิเทศ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 30 มิถุนายน 2550- 30 มิถุนายน 2550ผศ.วินัย จันทรวงศ์8,000.00
23 กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมไทย 2 สิงหาคม 2550- 3 สิงหาคม 2550อ.ประกอบกูล นาคพิทักษ์80,800.00
24 ศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดตาก8 พฤศจิกายน 2550- 10 พฤศจิกายน 2550อ.ประสิทธิ์ มั่นมงคล23,340.00
25 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี24 มกราคม 2551- 25 มกราคม 2551ผศ.วินัย จันทรวงศ์10,000.00
26 สัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255019 ตุลาคม 2550- 19 ตุลาคม 2550ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง34,300.00
27 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ8 ธันวาคม 2550- 9 ธันวาคม 2550ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์50,000.00
28 วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย สายใยใจครู28 พฤศจิกายน 2550- 14 ธันวาคม 2550อ.ประกอบกูล นาคพิทักษ์100,000.00
29 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมนำวิชาการ7 กุมภาพันธ์ 2551- 8 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด33,020.00
30 บริการวิชาการ : หลักสูตรระยะสั้น : เรื่อง กระบวนการเรียนการสอน มีนาคม 2550 - กันยายน 2550ผศ.สุดาพร ไชยะ250,000.00
31 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย"20 มีนาคม 2551- 20 มีนาคม 2551อ.จิตติพร สวัสดิ์กำจรพงศ์22,780.00
32 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่26 กุมภาพันธ์- 28 กุมภาพันธ์ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ20,000.00
33 ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู29 กุมภาพันธ์ 2551- 29 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ13,100.00
34 ประชุมเชิงปฏิบัติการความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร อบต. เทศบาล และ อบจ. ในจังหวัดฉะเชิงเทรา24 เมษายน 2551- 24 เมษายน 2551ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ17,000.00
35 พัฒนาอาจารย์ : อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภาคใต้ 5 พฤษภาคม 2551- 9 พฤษภาคม 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ36,500.00
36 ชมรมการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีนาคม 2551- พฤษภาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม20,000.00
37 ฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น : การทำหนังสือทำมือ 12 พฤษภาคม 2551- 13 พฤษภาคม 2551ผศ.สุดาพร ไชยะ55,000.00
38 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน CRP สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน28 เมษายน 2551- 30 เมษายน 2551อ.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และคณะ95,000.00
39 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ : ปฐมวัยสัญจร 6 พฤษภาคม 2551- 8 พฤษภาคม 2551อ.เยาวนุช ทานาม33,600.00
40 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 13 พฤษภาคม 2551- 14 พฤษภาคม 2551ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง10,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,930,393.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/