จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 กิจกรรมกีฬาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550กิจการนักศึกษา32,300.00
2 ดำเนินการประกันคุณภาพ01/10/2549- 30/09/2550กิจการนักศึกษา28,500.00
3 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ26,250.00
4 การประชาสัมพันธ์และแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550สำนักงานคณะ35,000.00
5 การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตและห้องปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ452,200.00
6 พัฒนากิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550กิจการนักศึกษา211,600.00
7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม23,104.00
8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์75,392.00
9 พัฒนาการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล85,120.00
10 พัฒนาการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม85,728.00
11 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม118,560.00
12 โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550สำนักงานคณบดี300,000.00
13 โครงการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี01/10/2549- 30/10/2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการ78,200.00
14 การพัฒนาคุณภาพการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550รองคณบดีวางแผนและพัฒนา50,000.00
15 การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)01/10/2549- 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ10,000.00
16 จัดทำเอกสาร ตำราประกอบการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ21,250.00
17 การบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน01/10/2549- 30/09/2550คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม150,000.00
18 ผลิตบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี01/10/2549- 30/09/2550คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม8,000,000.00
19 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและสภาพห้องเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ125,250.00
20 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์9,120.00
21 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน01/10/2549- 30/09/2550รองคณบดีวางแผนและพัฒนา36,000.00
22 การพัฒนาการเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ38,100.00
23 พัฒนาสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550สำนักงานคณบดี117,000.00
24 พัฒนางานธุรการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550สำนักงานคณบดี239,500.00
25 โครงการติดตามการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี01/10/2549- 30/09/2550ฝ่ายวิชาการ3,000.00
26 พัฒนาทักษะทางด้านการฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ612,500.00
27 พัฒนาการเรียนการสอน01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม141,700.00
28 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ300,000.00
29 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ175,300.00
30 พัฒนาการเรียนการสอนและซ่อมเครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆ ของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล304,700.00
31 พัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม604,100.00
32 จัดทำวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550รองคณบดีวิชาการ50,000.00
33 โครงการพัฒนาห้องสมุดคณะ01/10/2549- 30/09/2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการ43,000.00
34 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม82,100.00
35 พัฒนาห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550คณบดีคณะเทคโนฯ131,750.00
36 พิธีสักการะองค์พระวิษณุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550กิจการนักศึกษา23,000.00
37 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ01/10/2549- 30/09/2550รองคณบดีฝ่ายวิชาการ90,000.00
38 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/09/2550รองคณบดีวางแผนและพัฒนา280,000.00
39 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/11/2549คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม55,747.00
40 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2549- 30/11/2549คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม122,301.00
41 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเบ็กทรอนิกส์ฯ01/10/2549- 30/11/2549ฝ่ายพัสดุ240,662.00
42 บริหารจัดการคณะฯ01/10/2549- 30/11/2549คณบดีคณะเทคโนฯ149,170.00
รวมงบประมาณทั้งหมด13,757,204.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/