จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (ซัมเมอร์แคมป์) ครั้งที่ 22 เมษายน 2550- 5 เมษายน 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์150,000.00
2 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ19 เมษายน 2550- 19 เมษายน 2550ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์30,000.00
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ30 มิถุนายน 2550- 1 กรกฎาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์180,400.00
4 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์2 กรกฎาคม 2550- 31 สิงหาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์145,600.00
5 โครงการอบรมการทำผลงานทางวิชาการ29 สิงหาคม 2550- 29 สิงหาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์87,000.00
6 โครงการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่29 พฤศจิกายน 2549- 1 ธันวาคม 2549ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์36,120.00
7 โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติพฤศจิกายน 2549- กันยายน 2550ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์926,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,555,920.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/