จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้การดำเนินการของรัฐบาลปัจจุบันและแนวทางการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพวันที่ 20 เมษายน 2552และวันที่ 22 เมษายน 2552- วันที่ 22 เมษายน 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล220,800.00
รวมงบประมาณทั้งหมด220,800.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/