จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2552- 20 กุมภาพันธ์ 2552รองคณบดีวิชาการ4,500.00
2 โครงการอบรม สัมมนา สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย18 สิงหาคม 2551- 19 สิงหาคม 2551ผศ.กันยา ลุมพิกานนท์4,800.00
3 โครงการวาดภาพและระบายสีขั้นพื้นฐาน26 กรกฎาคม 2551- 26 กรกฎาคม 2551ผศ.พรรณี รัตนธรรม20,760.00
4 โครงการศึกษาภาษาอังกฤษนอกสถานที่23 สิงหาคม 2551- 23 สิงหาคม 2551รศ.ปฐวีร์ วิจบ, อ.ณัฐกานต์ พจนพิมล5,520.00
5 โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา2,9,16,23 กรกฎาคม 2551- 2,9,16,23 กรกฎาคม 2551ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง29,560.00
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การเป็นนักศึกษา28 มิถุนายน 2551- 28 มิถุนายน 2551ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด และ อ.ทัศนีย์ รอดมั่นคง18,080.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัย18 สิงหาคม 2551- 18 สิงหาคม 2551ผศ.จิตรา ชนะกุล26,780.00
รวมงบประมาณทั้งหมด110,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/