จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาห้องสมุดคณะ01/10/2550- 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ20,000.00
2 การพัฒนาสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551นางสาวจันทนา ประยูรพงษ์30,000.00
3 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์100,000.00
4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม80,000.00
5 อบรมการจัดตำราประกอบการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ35,000.00
6 ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ.00
7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ65,000.00
8 ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ135,000.00
9 การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พัฒนารายบุคคล)10/10/2550- 30/09/2551นายสมศักดิ์ คำมา280,000.00
10 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีกิจการนักศึกษา100,000.00
11 พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 01/10/2550- 30/09/2551นายเมธี พรมศิลา177,700.00
12 การสร้างคุณลักษณะบัณฑิต01/10/2550- 30/09/2551อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง220,400.00
13 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2550- 30/09/2551สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า620,200.00
14 งานพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551อาจารย์ประจำโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์80,000.00
15 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีวิชาการ25,000.00
16 การบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551นายสมศักดิ์ คำมา400,000.00
17 การพัฒนาของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จากเซรามิกส์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น01/10/2550- 30/09/2551นายประสาน นันทะเสน60,000.00
18 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม103,840.00
19 งานพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551อาจารย์ประจำโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์34,500.00
20 การพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2550- 30/09/2551โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล164,300.00
21 ตำรา-เอกสาร-วารสารประกอบการเรียน01/10/2550- 30/09/2551โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม14,413.00
22 การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ(สหกิจศึกษา)01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีวิชาการ13,000.00
23 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551นายจักพันธ์ ปิ่นทอง438,000.00
24 พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์01/10/2550- 30/09/2551นายเมธี พรมศิลา18,766.00
25 เสริมคุณลักษณะบัณฑิตทางด้านภาษาจีน01/10/2550- 30/09/2551อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง44,714.00
26 พัตฒนาทักษะทางด้านฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติ01/10/2550- 30/09/2551นายจักพันธ์ ปิ่นทอง607,700.00
27 การพัฒนาการเพิ่มทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายวิชาการ78,600.00
28 การพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์01/10/2550- 30/09/2551อาจารย์ประสาน นันทะเสน30,118.00
29 ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,758,600.00
30 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2550- 30/09/2551สาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า68,048.00
31 อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ01/10/2550- 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ30,000.00
32 การติดตามการมีงานทำของบัณฑิต คณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ20,000.00
33 พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2551หัวหน้าสำนักงานคณบดี67,000.00
34 พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2550- 30/09/2551โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล85,535.00
รวมงบประมาณทั้งหมด6,005,434.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/