จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย1 พฤศจิกายน 2550- 31 มกราคม 2551อ.วงเดือน คัยนันท์40,000.00
2 จัดการเรียนการสอนสาขาดนตรี1 ธันวาคม 2550- 31 กรกฎาคม 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ37,030.00
3 พัฒนานักศึกษาสาขาดนตรีไทย1 เมษายน 2551- 30 เมษายน 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ10,000.00
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ1 มีนาคม 2551- 30 มิถุนายน 2551อ.วงเดือน คัยนันท์30,000.00
5 ประชุมปฏิบัติการสอนการเขียนในระดับมัธยมศึกษา1 มีนาคม 2551- 30 พฤษภาคม 2551อ.วงเดือน คัยนันท์50,000.00
6 กีฬาส่งเสริมสุขภาพ1 มิถุนายน 2551- 31 กรกฎาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์30,840.00
7 พัฒนาศักยภาพคุณภาพนักศึกษาทุกสาขาวิชา 1 กุมภาพันธ์ 2551- 31 สิงหาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์300,000.00
8 เตรียมความพร้อมและฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน1 มีนาคม 2551- 30 เมษายน 2551อ.วงเดือน คัยนันท์20,000.00
9 เสริมทักษะการสร้างเครื่องระดับนาฏศิลป์ไทย1 ธันวาคม 2550- 31 มีนาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์20,000.00
10 ธรรมสัญจร1 มีนาคม 2551- 31 มีนาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ20,000.00
11 พัฒนาหลักสูตร1 มีนาคม 2551- 31 สิงหาคม 2551ผศ.นิสา เมลานนท์150,000.00
12 พัฒนาอาจารย์รายบุคคล1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์600,000.00
13 ผลิตบัณฑิตสามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์1,299,400.00
14 เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน1 มีนาคม 2551- 30 มิถุนายน 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด290,000.00
15 จัดอบรมทักษะทางศิลปะให้กับนักสึกษาและบุคคลภายนอก1 พฤษภาคม 2551- 30 มิถุนายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ80,000.00
16 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์99,400.00
17 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน1 ธันวาคม 2550- 31 มีนาคม 2551อ.จำปูน สำอางค์18,400.00
18 ศึกษาดูงานนอกสถานที่1 กรกฏาคม 2551- 31 กรกฏาคม 2551อ.จำปูน สำอางค์8,850.00
19 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาศิลปกรรม1 ธันวาคม 2550- 31 สิงหาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ30,230.00
20 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม1 มกราคม 2551- 30 เมษายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ20,200.00
21 ไหว้ครูศิลปกรรม1มิถุนายน 2551- 31 สิงหาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ72,000.00
22 จัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตุลาคม 2550- ธันวาคม 2550ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์785,000.00
23 การอบรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่ (ค่ายภาษาอังกฤษ)1 ธันวาคม 2550- 31 มีนาคม 2551อ.จำปูน สำอางค์56,360.00
24 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ1 เมษายน 2551- 30 เมษายน 2551อ.วาทิตา เอื้อเจริญ16,370.00
25 ศึกษาดูงานนอกสาถนที่ด้านนาฏศิลป์และการละคร1 ธันวาคม 2550- 31 มีนาคม 2551อ.ใบพร กัลยาณคุปต์25,960.00
26 ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าค่ายพุทธบุตร1 พฤษภาคม 2551- 30 พฤษภาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ100,000.00
27 พัฒนาผู้นำนักศึกษา1 มีนาคม2551- 31 พฤษภาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์26,270.00
28 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์21,000.00
29 สายสัมพันธ์พี่น้องสิงห์เหลือง1 ธันวาคม 2550- 31 สิงหาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์12,000.00
30 การพัฒนาการเมืองไทย1 พฤศจิกายน 2550- 30 พฤศจิกายน 2550อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์15,000.00
31 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น1 พฤศจิกายน 2550- 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม21,900.00
32 การพัฒนาการเรียนการสอน (ค่ายภาษาญี่ปุ่น)1 กุมภาพันธ์ 2551- 30 เมษายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม79,000.00
33 ค่ายแนะแนวภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น1 กุมภาพันธ์ 2551- 31 สิงหาคม 2551อ.อภิชาติ คานนิม38,000.00
34 อบรมค่ายศิลปะสำหรับเยาวชน1 มีนาคม 2551- 30 กันยายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ100,000.00
35 อบรมจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต1 พฤศจิกายน 2550- 31 มกราคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ20,000.00
36 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1 พฤศจิกายน 2550- 31 มีนาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ15,000.00
37 ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน1 มกราคม 2551- 30 กันยายน 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด31,080.00
38 สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์1 ธันวาคม 2550- 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.กีรติ วิจักขณะ13,500.00
39 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอนสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ธันวาคม 2550- 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.กีรติ วิจักขณะ17,150.00
40 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ1 กรกฏาคม 2551- 30 สิงหาคม 2551อ.กีรติ วิจักขณะ26,500.00
41 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 สิงหาคม 2551- 30 กันยายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์50,000.00
42 สนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ธันวาคม 2550- 30 มิถุนายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์358,600.00
43 โครงการพัฒนาอาจารย์คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 มีนาคม 2551- 30 มิถุนายน 2551ผศ.นิสา เมลานนท์160,000.00
44 งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทุกสาขาวิชา1 มกราคม 2551- 31 มกราคม 2551ผศ.นิสา เมลานนท์150,000.00
45 วิจัยและบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550- 31 สิงหาคม 2551ผศ.นิสา เมลานนท์238,600.00
46 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการค้นคว้า ศึกษาดนตรี1 มกราคม 2551- 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ75,000.00
47 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาศิลปกรรม1 ธันวาคม 2550- 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ92,000.00
48 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการศึกษาทั่วไป (เหตุการณ์โลกปัจจุบัน)1 มกราคม 2551- 30 เมษายน 2551ผศ.สุทธาดา เลขไวฑูรย์20,000.00
49 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการศึกษาทั่วไป (ภูมิศาสตร์)1 มกราคม 2551- 30 เมษายน 2551ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์20,000.00
50 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาการศึกษาทั่วไป (ปรัชญา)1 มกราคม 2551- 30 พฤษภาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ20,000.00
51 สานสัมพันธ์พี่น้องสิงห์-เหลือง1 พฤษภาคม 2551- 31 กรกฏาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์110,200.00
52 การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550- 31 ธันวาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์116,000.00
53 เสริมสร้างประสบการณ์การพัฒนาชุมชน สำหรับนักศึกษา กศ.พท. พัฒนาชุมชน1 มีนาคม 2551- 31 สิงหาคม 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด156,870.00
54 พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาพัฒนาชุมชน1 กรกฏาคม 2551- 31 กรกฏาคม 2551ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์27,240.00
55 สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ฉะเชิงเทราศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด40,000.00
56 ทำบุญตักบาตร1 พฤศจิกายน 2550- 31 สิงหาคม 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ9,000.00
57 สัมมนาบริบทท้องถิ่น : เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล1 กุมภาพันธ์ 2551- 31 สิงหาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์25,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด6,314,950.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/