จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(บก)01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา20,000.00
2 พัฒนางานประชาสัมพันธ์(บก.)01/10/2550- 30/09/2551สำนักงานคณบดี100,000.00
3 สนับสนุนงานกิจกการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ(บก.)01/10/2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา74,300.00
4 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (บก.)01/10-2550- 30/09/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา192,600.00
5 พัฒนางานกิจการนักศึกษา (บก.)01/10/2550- 30809/2551รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา170,000.00
6 เพิ่มคุณภาพนักศึกษาบริหารธุรกิจ (บก)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ610,000.00
7 พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษานิเทศศาสตร์(บก.)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์200,000.00
8 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (บก)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว200,000.00
9 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ (กศ)01/10/2550- 30/09/2551สำนักงานคณบดี532,000.00
10 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ400,000.00
11 การเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ฝ่ายวิชาการ300,000.00
12 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ1,337,500.00
13 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว250,000.00
14 อบรมผู้ทำบัญชี ประจำปีงบประมาณ 255101/10/2550- 30/09/2551แขนงวิชาการเงินและการบัญชี80,000.00
15 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ01/10/2550- 30/09/2551คณบดีคณะวิทยาการจัดการ1,785,400.00
16 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (บก)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว50,000.00
17 พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมนิเทศศาสตร์ (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์250,000.00
18 พัฒนาห้องปฏิบัติการสาขานิเทศศาสตร์ (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์129,000.00
19 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) (กศ)01/10/2550- 30/09/2551ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว200,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด6,880,800.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/