จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (บก.1300-1-080-01-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,083,200.00
2 โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) (กศ.1300-1-094-02-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4,549,500.00
3 โครงการสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี (กศ.1300-1-080-04-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ200,000.00
4 โครงการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กศ.1300-1-093-03-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4,499,500.00
5 โครงการการบริหารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.1300-1-080-02-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ1,083,200.00
6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (กศ.1300-1-081-01-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3,370,100.00
7 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ชุมชน (งป.1300-3-010-38-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ111,200.00
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบติการ (งป.1300-3-010-37-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ438,000.00
9 โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ (งป.1300-1-094-09-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ500,000.00
10 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป.1300-1-094-08-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ345,000.00
11 โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ลป.1300-1-094-01 (กศ.)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ8,378,305.00
12 โครงการระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (งป.1300-1-094-10-51)01/10/2550- 30/09/2551ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ12,500.00
รวมงบประมาณทั้งหมด24,570,505.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/