จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการเทียบโอน - ยกเว้นรายวิชา29 พฤษภาคม 2551- 29 พฤษภาคม 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์18,200.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ29 ตุลาคม 2550- 31 ตุลาคม 2550ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์138,700.00
3 โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 210 มีนาคม 2551- 12 มีนาคม 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์95,700.00
4 โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน21 มีนาคม 2551- 21 มีนาคม 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์169,222.00
5 โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ (Summer Camp III) เฉลิมพระเกียรติ7 เมษายน 2551- 10 เมษายน 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์180,000.00
6 โครงการประชุมอาจารย์แนะแนว25 กันยายน 2551- 25 กันยายน 2551ผศ. สรวยสม จิตรรัตน์76,510.00
รวมงบประมาณทั้งหมด678,332.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/