จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มภาคตะวันออกวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล226,800.00
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่น 1วันที่ 21 เมษายน 2551- วันที่ 26 เมษายน 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล650,000.00
3 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่น 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2551- วันที่ 5 พฤษภาคม 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล650,000.00
4 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1วันที่ 1 พฤษภาคม 2551- วันที่ 5 พฤษภาคม 2551นายธานินทร์ปัญญาวัฒนากุล65,000.00
5 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1วันที่ 21 เมษายน 2551- วันที่ 29 เมษายน 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล650,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด2,241,800.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/