จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 บริหารจัดการงานกองนโยบายและแผน01/10/51- 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน346,000.00
2 ดำเนินงานเร่งด่วน01/10/51- 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน7,000,000.00
3 ดำเนินงานวิจัยสถาบัน01/10/51- 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน120,000.00
4 พัฒนาดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา01/10/2551- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา60,000.00
5 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย01/10/2551- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา262,700.00
6 พัฒนาการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย01/10/51- 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน241,800.00
7 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย01/10/51- 30/09/52งานประกันคุณภาพการศึกษา350,000.00
8 จัดทำเอกสารรายงานประจำกองนโยบายและแผน01/10/51- 30/09/52ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน200,000.00
9 ส่งเสริมพัฒนากีฬา กศ.พท.01/10/51- 30/10/52กองพัฒนานักศึกษา237,510.00
10 บริหารจัดการและงานวิจัย กองนโยบายและแผน01/10/51- 31/12/51ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน320,000.00
11 งบกลางการดำเนินงานภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน01/10/51- 31/12/51ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน453,100.00
12 บริหารงานกิจการนักศึกษา01/10/2551- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา120,000.00
13 พัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา01/10/2551- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา80,000.00
14 เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง01/10/51- 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา500,000.00
15 ส่งเสริมพัฒนากีฬา กศ.พท.01/10/51- 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา237,510.00
16 ส่งเสริมพัฒนากีฬา01/10/51- 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา150,000.00
17 พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา01/10/2551- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา266,906.00
18 สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย01/10/2551- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา53,920.00
19 ส่งเสริมและพัฒนากีฬา01/10/51- 30/09/52กองพัฒนานักศึกษา150,000.00
20 ดำเนินงานรับพระราชทานปริญญาบัตร01/10/52- 30/09/2552กองพัฒนานักศึกษา2,304,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด13,453,446.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/