จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะครุศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต (กศ.0200-1-080-05-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์90,000.00
2 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.0200-1-080-08-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์50,000.00
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ50,000.00
4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-10-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์100,000.00
5 พัฒนานักศึกษาภาคพิเศษสาขาเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (กศ.0206-1-080-19-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา14,400.00
6 อบรมหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับพระสงฆ์1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์40,000.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (กศ.0200-1-080-13-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์95,000.00
8 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-02-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์20,000.00
9 บริการสื่อสารในองค์กร (บก.0200-1-080-04-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์20,200.00
10 พัฒนาการศึกษาระบบอยู่หอพักประจำ (บก.0200-1-080-05-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์10,000.00
11 บริการสนับสนุนการเรียนการสอน (กศ.0200-1-080-03-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์80,000.00
12 การจัดทำวารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-04-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์30,000.00
13 พัฒนาโรงเรียนสาธิตเป็นโรงเรียนผู้นำทางการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาโดยใช้หลักสูตรการสอนแบบไทรลิงกัว (กศ.0200-1-080-07-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ160,000.00
14 การพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา (กศ.0203-1-080-14-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว40,000.00
15 พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.0205-1-080-15-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย225,000.00
16 การวิจัยติดตามผลการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-01-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์20,000.00
17 บริการสนับสนุนการเรียนการสอน (กศ.0200-1-080-06-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์117,075.00
18 พัฒนาการวิจัยคณะครุศาสตร์ (กศ.0200-1-080-11-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์148,000.00
19 พัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ (งบรายบุคคล) (กศ.0200-1-080-12-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์380,000.00
20 การผลิตสื่อและเทคนิคการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (กศ.0205-1-080-16-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย27,200.00
21 การวาดภาพลายเส้น (กศ.0205-1-080-17-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย15,000.00
22 พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (กศ.0205-1-080-18-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย50,000.00
23 การผลิตสื่อนำเสนอแบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศ.0210-093-22-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา30,000.00
24 พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา (บก.0200-1-080-01-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์65,000.00
25 การพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (บก.0200-1-080-02-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการ140,000.00
26 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-080-03-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา100,000.00
27 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-090-07-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ100,000.00
28 จัดทำหลักสูตรประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่) บก.0200-1-091-09-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ50,000.00
29 "พระพุทธศาสนาช่วยชาวโลก" เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวทางหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤษีลิงดำ) (บก.0200-1-093-11-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์20,000.00
30 พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษา (บก.0202-1-092-12-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา30,000.00
31 แนะแนวการศึกษาและแหล่งทุน (บก.0203-1-080-14-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว9,600.00
32 พัฒนาการเรียนการสอน (กศ.0207-1-080-20-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาพลศึกษา10,000.00
33 พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กศ.0210-1-093-21-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา123,825.00
34 จัดประชุมสัมมนาอาจารย์คณะครุศาสตร์ (บก.0200-1-09-10-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวางแผน50,000.00
35 พัฒนาสาขาวิชาจิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศและปรับปรุงห้องปฏิบัติการจิตวิทยา (บก.0203-1-080-13-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว50,000.00
36 พัฒนานักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ (บก.0206-1-090-17-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา15,400.00
37 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปะวัฒนธรรม (บก.0211-1-093-28-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์44,100.00
38 บริการสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาครุศาสตร์ (งป.0200-1-010-01-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์506,100.00
39 ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (ครู 5 ปี) (งป.0200-1-010-02-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์966,000.00
40 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (งป.0200-1-010-03-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์1,495,000.00
41 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง (งป.0200-1-097-04-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์60,000.00
42 พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (งป.0200-3-010-06-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์400,000.00
43 พัฒนาเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา (งป.0200-4-030-07-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552คณบดีคณะครุศาสตร์100,000.00
44 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทย (กศ.0216-1-093-23-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาไทย4,800.00
45 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (กศ.0221-1-093-24-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน40,000.00
46 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (บก.0200-1-090-06-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา38,000.00
47 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สู่มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (บก.0200-1-091-08-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552รองคณบดีฝ่ายวิชาการ100,000.00
48 ส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (บก.0205-1-090-15-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย25,000.00
49 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (บก.0205-1-090-16-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย73,600.00
50 ความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต (บก.0208-1-080-18-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาทดสอบและวิจัย20,000.00
51 บริหารจัดการงานโรงเรียนสาธิต (บก.0209-1-110-01-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์428,330.00
52 จัดหาครุภัณฑ์ (บก.0210-1-080-19-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา80,000.00
53 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ (บก.0210-1-092-20-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา30,000.00
54 เสริมสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (บก.0210-1-093-21-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา20,600.00
55 อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายทักษะสัมพันธ์ (บก.0215-1-093-22-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป36,500.00
56 พัฒนาศักยภาพทางการสอนภาษาไทย (บก.0216-1-093-23-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาไทย50,500.00
57 ซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดกิจกรรม (บก.0217-1-080-24-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ41,400.00
58 ปัจฉิมนิเทศ (บก.0217-1-093-25-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ20,000.00
59 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (บก.0218-1-093-26-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา53,700.00
60 มิติการคิดสู่หลักสูตรท้องถิ่น (บก.0222-1-093-27-52)1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552ประธานสาขาวิชาภาษาจีน9,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด7,218,330.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/