จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 จัดหาเอกสารประกอบการเยนการสอน-ตำราเรียน-สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม24,400.00
2 พัฒนาบุคลากร และงานสำนักงาน01/10/2551- 31/12/2551หัวหน้าสำนักงาน140,000.00
3 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตฯ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2551- 31/12/2551นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง321,500.00
4 TSEA Student Formula01/09/2551- 31/03/2552สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์100,000.00
5 ติดตามสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อการใช้บัณฑิต01/10/2551- 30/09/2552ฝ่ายวิชาการ10,000.00
6 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสหากรรมกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีวิชาการ100,000.00
7 โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัย01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีวางแผนและพัฒนา15,000.00
8 พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,060,100.00
9 พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า380,100.00
10 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีกิจการนักศึกษา19,800.00
11 พัฒนางานประชาสัมพันธ์01/10/2551- 30/09/2552หัวหน้าสำนักงานคณบดี45,000.00
12 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552หัวหน้าสำนักงานคณบดี90,000.00
13 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม21,100.00
14 พัฒนาทักษะและวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล274,500.00
15 ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม35,000.00
16 พัฒนามาตรฐานจัดการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม130,000.00
17 พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม250,000.00
18 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพิเศษ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการรอุตสาหกรรม100,000.00
19 พัฒนาศาสนสถาน01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม25,000.00
20 การเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทางด้านภาวะผู้นำ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการรอุตสาหกรรม69,100.00
21 พัฒนาทักษะจาการฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม256,900.00
22 อบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม10,000.00
23 การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม30,000.00
24 พัฒนาการเรียนการสอนวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล96,600.00
25 ผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอถุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,011,500.00
26 พัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2550- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า42,200.00
27 ประชุมวิพากษ์หลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม30,000.00
28 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยวิธีการจัดการ01/10/2551- 31/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม300,000.00
29 พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม64,000.00
30 สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม120,200.00
31 การพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (พัฒนารายบุคคล)01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา280,000.00
32 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2551- 30/09/2552กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด5,455,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/