จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 จัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (บก.0406-1-080-07-52)1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ35,100.00
2 ดนตรีสำหรับประชาชน (บก.0406-1-080-08-52)1 กุมภาพันธ์ 2551- 28อ.สมพงษ์ ทองคำ35,000.00
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา (บก.0408-1-080-12-52)1 ตุลาคม 2550- 31 ธันวาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ31,680.00
4 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (บก.0412-1-080-20-52)1 พฤศจิกายน 2550- 30 สิงหาคม 2551อ.อภิชาติ คานนิม24,080.00
5 เสริมสร้างประสิทธิภาพการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 2 (งป.0400-3-010-02-52)1 กุมภาพันธ์ 2551- 31 พฤษภาคม 2551อ.วรี เรืองสุข80,900.00
6 ให้ความรู้นักศึกษา (บก.0406-1-080-09-52 )1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.สมพงษ์ ทองคำ20,000.00
7 พัฒนาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(งป.0400-1-080-01-52)1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ดร.เทพนคร ทาคง459,900.00
8 ค่ายภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 21 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม110,000.00
9 อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่น1 สิงหาคม 2551- 31 สิงหาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์70,000.00
10 เสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 21 พฤศจิกายน 2550- 28 กุมภาพันธ์ 2551ผศ.บุญมา พงษ์โหมด250,000.00
11 จัดหาวัสดุและสื่อการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง6,030.00
12 บริหารจัดการสาขาประวัติศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550- 31 มีนาคม 2551ผศ.สุทธาดา เลขไวฑูรย์10,000.00
13 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม1 ธันวาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ50,000.00
14 บริการวิชาการแก่ชุมชนและสายสัมพันธ์พี่น้องสิงห์เหลือง1 ธันวาคม 2550- 31 มีนาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์99,370.00
15 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.วรี เรืองสุข30,000.00
16 บริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ดร.เทพนคร ทาคง1,031,700.00
17 กีฬาส่งเสริมสุขภาพ (กีฬาเฟรชชี่)1 มิถุนายน 2551- 30 มิถุนายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม31,000.00
18 พัฒนาสื่อ เอกสาร ตำรา เพื่อพัฒนาศักภาพให้แก่ผู้เรียน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร10,000.00
19 จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา1มิถุนายน 2551- 30 กันยายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ50,000.00
20 พัมนาบัณพิตสาขาวิชาภาษาญี่ป่น1 ธันวาคม 2550- 31 สิงหาคม 2551อ.อภิชาติ คานนิม150,000.00
21 บริหารจัดการสาขาปรัชญาและศาสนา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.บุญทอง มณีรำพรรณ10,000.00
22 สนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 มกราคม 2551- 31 สิงหาคม 2551ดร.เทพนคร ทาคง300,000.00
23 พัมนาศักยภาพนักศึกษาทุกสาขาวิชา1 ธันวาคม 2550- 30 มิถุนายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม50,000.00
24 พัฒนาอาจารย์รายบุคคล1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ดร.เทพนคร ทาคง620,000.00
25 จัดซื้อวัสดุเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.วรี เรืองสุข10,000.00
26 พัมนาการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.วรี เรืองสุข70,000.00
27 พัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เป็นหลักสูตรการจัดการความรู้1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร30,000.00
28 อบรมปฏิบัติการสร้างอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน1 มีนาคม 2551- 30 พฤษภาคม 2551อ.วาทิตา เอื้อเจริญ30,000.00
29 พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและครอบครูนาฏศิลป์และการละคร เนื่องในวโรกาส1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง25,000.00
30 อบรมเสริมทักษะนาฏดุริยางคศิลป์และสืบสานพัสตราศิราภรณ์ละคอนไทย1 กรกฏาคม 2551- 31 กรกฏาคม 2551อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง30,000.00
31 จัดจ้างวิทยากรพิเศษ ที่มีความชำนาญ1 พฤศจิกายน 2550- 30 กันยายน 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ64,000.00
32 โครงการอบรมพัฒนาการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย1 ธันวาคม 2550- 31 พฤษภาคม 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์40,000.00
33 พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาพัฒนาชุมชน1 กรกฏาคม 2551- 31 กรกฎาคม 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด47,500.00
34 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาภาษอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์41,490.00
35 จัดหา วัสดุประกอบการเรียนการสอน1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์50,000.00
36 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภาษาอังกฤษ1 ธันวาคม 2550- 31 มีนาคม 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์50,000.00
37 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจ1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์30,000.00
38 พัฒนานักศึกษาสาขาดนตรีไทย1มิถุนายน 2551- 30 มิถุนายน 2551อ.สายชล พุทธฤทธิ์10,000.00
39 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนาฏศิลป์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมการแสดง1 พฤศจิกายน 2550- 30 พฤศจิกายน 2550อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง10,000.00
40 จัดซื้อวัสดุ1 พฤศจิกายน 2550- 28 กุมภาพันธ์ 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ50,000.00
41 ซ่อมบำรุงสื่อวัสดุครุภัณฑ์1 พฤศจิกายน 2550- 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม8,420.00
42 สืบสานวัฒนธรรมไทย1 ธันวาคม 2550- 31 พฤษภาคม 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด30,000.00
43 ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน1 มกราคม 2551- 30 กันยายน 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด45,450.00
44 จัดการเรียนกรสอนระดับอุดมศึกษา1 ตุลาคม 2550- 31 ธันวาคม 2551อ.โยธิน จี้กังวาฬ6,030.00
45 พัฒนาการเรียนการสอน เชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ให้นักศึกษา1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551ผศ.วิไลวรรณ สุนทรายุทธ์10,000.00
46 การพัฒนาศักยภาพและบริหารการจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1 ตุลาคม 2550- 30 กันยายน 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์375,570.00
47 พัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์1 พฤศจิกายน 2550- 30 กันยายน 2551อ.ธัญญณัฐ ญาญมโนวิศิษฏ์50,000.00
48 พัฒนาห้องค้นคว้าภาษาญี่ปุ่นและห้องสาขาวิชา1 พฤศจิกายน 2550- 30 กันยายน 2551อ.อภิชาติ คานนิม100,000.00
49 เสริมประสบการณ์พัฒนาชุมชน สำหรับนักศึกษา กศ.พท. พัฒนาชุมชน1 มีนาคม2551- 30 สิงหาคม 2551อ.วิชัย พงษ์โหมด144,180.00
50 จัดหาเอกสารหรือตำราประกอบการเรียนการสอน1 พฤษภาคม 2551- 30 พฤษภาคม 2551อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์10,000.00
51 โครงการอบรมสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพของบุคคลและหน่วยงาน13/05/2552- 15/05/2552ดร.ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล90,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด5,022,400.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/