จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 การประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ120,000.00
2 พัฒนางานด้านการวางแผน01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ170,000.00
3 พัฒนางานวิจัย01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ190,000.00
4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาการตลาด01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการตลาด110,000.00
5 การพัฒนาหลักสูตร01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ100,000.00
6 พัฒนาทักษะในศาสตร์นิเทศศาสตร์01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์50,000.00
7 สนับสนุนการจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ798,700.00
8 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551- 30/09/2552สำนักงานคณบดี786,300.00
9 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา63,700.00
10 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์80,000.00
11 พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษานิเทศศาสตร์01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์110,000.00
12 การสัมมนาทางวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 22 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว120,000.00
13 พัฒนางานวิชาการ01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ480,000.00
14 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการตลาด210,324.00
15 สร้างจิตสำนึกในด้านศิลปะวัฒนธรรม01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา90,000.00
16 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว110,000.00
17 โครงการตัดตั้ง Toutisum and Hospitality Excellency Center01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว40,000.00
18 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ95,000.00
19 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ315,660.00
20 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์140,000.00
21 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชัญชี01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี90,000.00
22 การพัฒนาศักยภาพการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ26,400.00
23 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาการจัดการ430,000.00
24 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการทั่วไป01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการจัดการ100,140.00
25 โครงการบริการวิชาการสู่สังคมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ60,000.00
26 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์471,019.00
27 โครงการเพิ่มศักยภพาการเรียนการสอนสาขาการจัดการ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการจัดการ572,290.00
28 การพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี250,000.00
29 การพัฒนาการสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ10,266.00
30 พัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรม01/10/2551- 30/09/2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา380,000.00
31 เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์325,000.00
32 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว325,000.00
33 อบรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยุคใหม่ หัวใจพอเพียง ครั้งที่ 101/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว50,000.00
34 โครงการอบรมค่ายเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Camp)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว250,000.00
35 เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ499,812.00
36 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางการบัญชี ครั้งที่ 501/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาการเงินและการบัญชี100,000.00
37 อบรมผู้ประกาศและพิธีกร ก้าวหน้าสู่บทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพผู้ประกาศและพิธีกร01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์120,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด8,239,611.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/