จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา.00
2 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (บก.0300-1-090-01-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 132,800.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตม่งส่ความเป็นเลิศทางวิการและรองรับความต้องการองตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน (บก.0300-1-090-02-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100,000.00
4 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา (บก.0300-1-090-03-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70,000.00
5 โครงการสานสัมพันธ์พี่สู่น้อง (ลป.0311-1-093-03(บก))01/10/2551- 31/12/2551ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย16,310.00
6 โครงการจัดทำตำราเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) (บก.0300-1-093-04-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80,000.00
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ระดมความคิดในการประเมินความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ"คุณภาพบัณฑิตเช่นใดที่ตรงใจผู้ประกอบการ" (บก.0300-1-09005-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000.00
8 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บก.0300-1-090-06-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 442,900.00
9 พัฒนาบุคลากรสายผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บก.0300-1-092-07-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 650,000.00
10 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2552 (บก.0300-1-080-08-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 119,300.00
11 การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน (บก.0302-1-080-10-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์10,000.00
12 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์(ลป.0300-1-091-01(กศ))01/10/2551- 31/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี422,000.00
13 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ(ลป.0300-3-010-03(กศ))01/10/2551- 31/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.00
14 โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา ทักษะของเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ด้านคณิตศาสตร์(บก.0300-3-010-09-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,000.00
15 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และเลเซอร์ปริ้นเตอร์01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเคมี12,000.00
16 โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์และเลเซอร์ปริ้นเตอร์(บก.0303-1-080-11-5201/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเคมี12,000.00
17 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (บก.0304-1-090-12-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์.00
18 การจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ (บก.0305-1-080-13-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์10,000.00
19 บริหารจัดการสาธารณูปโภคคณะวิทยาศาสตร์ฯ (บก.0300-1-080-25-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดี30,000.00
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (บก.0306-1-080-14-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคหกรรมสาสตร์ทั่วไป13,000.00
21 โครงการวิชาการคอมพิวเตอร์ (บก.0308-1-080-15-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ54,500.00
22 สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.0308-1-080-16-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ60,495.00
23 โครงการพัฒนานักศึกษา (บก.0308-1-080-18-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ74,000.00
24 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ (บก.0308-1-092-19-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ79,125.00
25 โครงการบริการวิชาการ (บก.0308-30-010-20-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ53,000.00
26 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน (บก.0309-1-093-21-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์10,000.00
27 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเรียนการสอน(บก.0310-1-093-22-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม12,000.00
28 โครงการสามัคคีพี่น้องวิทย์ปลอดภัย (บก.0311-1-080-23-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย16,000.00
29 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา(บก.0313-1-080-26-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน40,000.00
30 โครงการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน (ลป.0300-1-092-02(กศ))01/10/2551- 31/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00
31 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ลป.0300-4-030-04(กศ))01/10/2551- 30/12/2551คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี100,000.00
32 โครงการพัฒนานักศึกษาภาคพิเศษ (ลป.0300-1-080-01-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี58,700.00
33 โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง(ลป.0300-1-092-02-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00
34 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ลป.0300-1-092-03-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี180,000.00
35 อบรมครูวิทยาศาสตร์ (กศ.0303-3-010-04-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาเคมี60,000.00
36 พัฒนาศักยภาพครูระดับมัธยมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (กศ.0305-3-010-05-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ60,000.00
37 การพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาค กศ.พท. (กศ.0308-1-080-06-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์140,000.00
38 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชน (กศ.0310-3-010-07-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม35,400.00
39 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ดน๊ตบุคและโปรเจคเตอร์เพื่อการวิจัยและการศึกษา (กศ.0313-1-080-08-52)01/10/2551- 30/09/2552ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน35,000.00
40 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน เทศบาลบางคล้า (ลป.0300-4-010-01 งป.)01/10/2551- 31/12/2551ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา450,000.00
41 ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งป.0300-1-020-01-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,000,000.00
42 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(งป.0300-1-080-02-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,137,500.00
43 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ(งป.0300-1-080-03-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี750,000.00
44 โครงการคาราวานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งป.0300-3-010-04-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี200,000.00
45 โครงการไอทีเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3(งป.0300-3-010-05-52)01/10/2551- 30/09/2552คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี150,000.00
46 ส่งความรู้สู่น้อง(งป.0300-3-010-08-52)01/10/2551- 30/09/2552ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า38,800.00
47 พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ค่ายวิทยาศาสตร์/ค่ายนิติวิทยาศาสตร์) (งป.0300-3-010-07-52)01/10/2551- 30/09/2552ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา250,000.00
48 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปลอดภัยจากอันตราย (งป.0300-3-010-06-52)01/10/2551- 30/09/2552ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา53,100.00
49 โครงการการจัดการความรู้ ศึกษาดูงานบริหารจัดการการเรียนการสอนด้านวิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และองค์ชุมชน27 เมายน 2553- 1 พฤษภาคม 2553หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี70,000.00
50 การเงินงบประมาณรายได้ ผระจำปีงบประมาณ พ.ศ.255325 ธันวาคม 2552- 27 ธันวาคม 2552ประธาน และคณาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน57,110.00
51 โครงการ การเสริมสร้างความรักคณะ I LOVE SCIENCEคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี16 ธันวาคม 2552- รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา56,000.00
52 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เรื่อง การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม- ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์7,400.00
53 โครงการสนับสนุนการแข่งกีฬา สารภีเกมส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10 กรกฎาคม 2552- 25 กรกฎาคม 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี29,800.00
54 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยเดือนธันวาคม 2552- เดือนกุมภาพันธ์ 2553ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์20,400.00
55 โครงการสร้างเสริม และส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แลละเทคดนโลยี10 สิงหาคม 2552- 18 สิงหาคม 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี22,000.00
56 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสบันฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อเข้าอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระยะที่ 2 การวิภาคษ์หลักสุตร2 ธันวาคม 2552- 3ธันวาคม 2552200,000.00
57 โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์23 มีนาคม 2552 - 24 มีนาคม 2552สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์30,000,000.00
58 โครงการ การประชุมเชิงแฏบัติการเตรียมความพร้อมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เพื่อเข้ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)19 ตุลาคม 2552- 21ตุลาคม 255269,300.00
59 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสบันฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อเข้าอบรมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)20 ตุลาคม 2552- 22 ตุลาคม 255239,800.00
60 โครงการ การเสริมสร้างความรักคณะ I LOVE SCIENCE16 ธันวาคม 2552- 16 ธันวาคม 2552รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี70,500.00
61 โครงการ "ราชนครินทร์ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายป็นพระราชกศล" สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี18 สิงหาคม 2552- 18 สิงหาคม 2552นายสุรพงศ์ คล้ายเกตุ10,000.00
62 โครงการค่ายเยาวชนศึกาธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์7 สิงหาคม 2552- 9 สิงหาคม 2552นายจักรกริช ไชยเนตร50,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด38,305,240.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/