จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กศ. 1300-1-080-02-52)01/10/2551- 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6,162,400.00
2 โครงการสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป. 1300-1-080-03-52)01/10/2551- 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ817,700.00
3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป. 1300-080-01-52)01/10/2551- 30/09/2522ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ500,000.00
4 โครงการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป. 1300-080-04-52)01/10/2551- 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ290,000.00
5 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (งป. 1300-3-010-02-52)01/10/2551- 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ450,000.00
6 โครงการบริหารจัดการงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (บก.1300-1-080-01-52)01/10/2551- 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2,246,400.00
7 โครงการระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (บท. 1300-1-094-01 (งป)01/10/2551- 30/09/2552ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ12,500.00
รวมงบประมาณทั้งหมด10,479,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/