จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ 4 (Summer Camp IV)1 มี.ค 2552- 9 เม.ย. 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง200,000.00
2 โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ18 มีนาคม 2552- 18 มีนาคม 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง34,430.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพโดยโยคะบำบัดเมษายน 2552- มิถุนายน 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง34,900.00
4 โครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 255229 กรกฎาคม 2552- 29 กรกฎาคม 2552ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง86,650.00
5 โครงการ "อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบครั้งที่ 4"25 พฤษภาคม 2552- 27 พฤษภาคม 2552ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน50,000.00
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน"2 กันยายน 2552- 2 กันยายน 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง47,200.00
7 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์นอกที่ตั้ง14 กันยายน 2552- 15 กันยายน 2552ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง68,400.00
8 โครงการประชุมอาจารย์แนะแนวโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 255329 กรกฎาคม 2552- 29 กรกฎาคม 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง46,250.00
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษสู่การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน12 กันยายน 2552- 12 กันยายน 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง206,054.00
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"28 ตุลาคม 2552- 29 ตุลาคม 2552ผศ. เพ็ญศรี ปักกะสีนัง185,000.00
11 โครงการอบรมเรื่อง "การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา"16 ธันวาคม 2552- 16 ธันวาคม 2552ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง42,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,000,884.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/