จำนวนโครงการตามหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา01/10/2552- 31/12/2552คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย3,532,229.00
2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู1,194,500.00
รวมงบประมาณทั้งหมด4,726,729.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/