จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ รุ่นที่ 2วันที่ 20 ตุลาคม 2551- วันที่ 25 ตุลาคม 2551นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล276,000.00
2 โครงการนิเทศติดตามการนำผลการพัฒนาผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเดือนตุลาคม 2551- เดือนมีนาคม 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล284,800.00
3 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 2วันที่ 1พฤษภาคม 2552- วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล490,000.00
4 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 2วันที่ 20 เมษายน 2552- วันที่ 28 เมษายน 2552นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล490,000.00
5 โครงการนิเทศติดตามการนำผลการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูสู่การปฏิบัติ3 กันยายน 2552- -นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล.00
6 โครงการสัมนาเชิงวิชาการสำหรับผู้บริหารและครูเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒- วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒นายธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล128,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,668,800.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/