จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ01/10/2552- 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม625,000.00
2 การจัดการให้บริการวิชาการ01/10/2552- 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม380,000.00
3 จัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี01/10/2552- 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1,070,000.00
4 สร้างรถแข่งขัน Student Formula01/10/2552- 31/12/2552ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์150,000.00
5 พัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา80,000.00
6 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา56,300.00
7 การประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม120,000.00
8 พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม941,040.00
9 พัฒนาทักษะด้านกีฬาคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม01/10/2552- 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา14,800.00
10 พัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2550- 30/09/2553รองคณบดีกิจการนักศึกษา85,000.00
11 สนับสนุนการบริหารจัดการคณะเทคโนลียีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553รองคณบดีวิชาการ รองคณบดีกิจการนักศึกษา หัวหน้าสำนักงานคณบดี460,000.00
12 พัฒนาศักยภาพบุคคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553หัวหน้าสำนักงานคณบดี150,000.00
13 จัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน-ตำราเรียน-สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม11,500.00
14 จัดสร้างเว็บไซต์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม15,000.00
15 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม15,840.00
16 บริการด้านวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม20,000.00
17 พัฒนาทักษะด้านฝึกปฏิบัตินักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม37,500.00
18 พัฒนาทักษะและวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า278,000.00
19 พัฒนาทักษาและวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์81,360.00
20 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า66,500.00
21 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้กับนักศึกษา01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม120,000.00
22 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม148,960.00
23 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์90,900.00
24 สนับสนุนการฝึกปฏิบัตินักศึกษา01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม71,700.00
รวมงบประมาณทั้งหมด5,089,400.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/