จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 บริหารจัดการคณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลป.0401-5-010-01 (บก.)01 ตุลาคม 2553- 31 ธันวาคม 2553รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์305,890.00
2 สนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ลป.0401-1-080-01(กศ.)01 ตุลาคม 2553- 31 ธันวาคม 2553คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์134,860.00
รวมงบประมาณทั้งหมด440,750.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/