จำนวนโครงการตามหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หลักสูตรขยายผล หลักสูตร 3)15 มีนาคม 2553- 17 มีนาคม 2553.00
2 โครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี17 มีนาคม2553- 19 มีนาคม 2553รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ65,000.00
3 โครงการสัมนานักศึกษา27 มกราคม 2552- 27 มกราคม 2552สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.00
4 โครงการจัดตั้ง"ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรลุ่มนำบางปะกง"พ.ศ.2533- พ.ศ.25342,090,000.00
5 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ ณ ประเทศเกาหลีใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี19 เมษายน 2553- 23 เมษายน 2553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี820,000.00
6 กิจกรรมประชุม้เชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนายุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 255322 มีนาคม 2553- 23 มีนาคม 2553รองคณบดีวางแผนและวิจัย38,800.00
7 โครการศึกษาดูงาน "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 12"11 กุมภาพันธ์ 2553- 11 กุมภาพันธ์ 2553โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี32,640.00
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้(KM)เพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 และวางแนวทางของการจัดทำแผนการดำเนินด้านข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 25539 มีนาคม 2553- 10 มีนาคม 2553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี13,700.00
9 โครงกาอบรมวิชาการและศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนางานด้านสาธารณสุขชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขชุมชน24 มีนาคม 2553- 25 มีนาคม 2553ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา42,940.00
10 โครงการพฒนาวิชาชีพจป.แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553- 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ประธานสาขาวิทยาศาสตร์และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ16,400.00
11 โครงการ การเสริมสร้างจิตสาธารระแนะแนวคณะวิทยาศาสตร์และเทคดนดลยี11 มกราคม 2553- 11 มกราคม 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10,000.00
12 ดครงการสามัคคีพี่น้องวิทย์ปลอดภัย ชั้นปีที่ 1,2 และทีจบการศึกษาไปแล้ว6 มกราคม 2553- 7 มกราคม 2553ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์28,600.00
13 โครงการประกวดนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม ของคระวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี5 มกราคม 2553- 15 มิถุนายน 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15,000.00
14 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูลระบบสาระสนเทศคณะเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา(FIS)27 มกราคม 2553- 10 กุมภาพันธ์ 255315,800.00
15 โครงการ Cleaning Day คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี10 กุมภาพันธ์ 2553- 10 กุมภาพันธ์ 2553รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการดูแลนักศึกษา และผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3,900.00
16 โครงการ "ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี 2553" คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี มหาวิทยาลัยาชภัฏราชนครินทร์3 กุมภาพันธ์ 2553- 3 กุมภาพันธ์ 2553คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี57,800.00
17 การศึกษาดูงานและสัมนาคณิตศาสตร์ ณ จังหสัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธื25 มกราคม 2553- 27 มกราคม 2553ประธานสาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณาจารย์ในสาขาวิชา14,410.00
18 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยนวาคม 2552- กุมภาพันธ์ 2553ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า, อ.ทองพันธ์ ดุรงค์ภินนท์, อ.นันทิยา ทองวัฒนวงศ์20,400.00
19 อบรมการจัดเก็บข้อมุลและจัดทำรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ กำแพงแสน รุ่นที่ 3 8 มีนาคม 2553- 24 มีนาคม 2553รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์17,500.00
20 สัมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและสร้างเครือข่ายครู สควค.ศูนย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15 มีนาคม 2553- 16 มีนาคม 2553รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์.00
รวมงบประมาณทั้งหมด3,302,890.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/