จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ซัมเมอร์แคมป์ 55 เมษายน 53- 8 เมษายน 53ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง200,000.00
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ1 สิงหาคม2553- 30 พฤศจิกายน 2553ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ320,000.00
3 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ1 พฤษภา คม2552- 30 มิถุนายนยน 2553ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ69,410.00
4 โครงการประชุมพัฒนาการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก25 มิถุนายน 2553- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ6,600.00
5 โครงการประชุม เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์"17 มิถุนายน 2553- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ26,250.00
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รายละเอียดวิชา มคอ.3 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)4 ตุลาคม 2553- 5 ตุลาคม 2553ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ88,600.00
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"28 ตุลาคม2552- 29 ตุลาคม 2552ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ172,050.00
8 โครงการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน"22 พฤษภาคม 2553- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ254,000.00
9 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาภาคปกติ27 มกราคม 2553- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ47,350.00
10 โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดประเมินผล17 มกราคม 2553- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ152,000.00
11 โครงการอบรม"เพื่อเพิมศักยภาพภาพการปฏิบัติงาน" ณ ประเทศกัมพูชา25 ก.ค. 53- 27 ก.ค. 53ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง155,200.00
12 การอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 520 สิงหาคม 53- 1 กันยายน 53ผศ.เพ็ญศรี ปักกะสีนัง16,160.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,507,620.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/