จำนวนโครงการตามหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย01/10/2552- 30/09/2553คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย4,662,857.00
2 พัฒนาและปรับปรุงห้องปริญญาเอก01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา30,300.00
3 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น1,117,500.00
4 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเพื่อการพัฒนา969,024.00
5 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการสุขภาพ01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ527,700.00
6 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา01/10/2552- 30/09/2553ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา556,524.00
7 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพครู01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู7,902,960.00
8 บริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย01/10/2552- 30/09/2553คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย4,662,857.00
9 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ01/10/2552- 30/09/2553ประธานบริหารหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ556,524.00
10 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน660,160.00
11 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการการบริหารการศึกษา01/10/2552- 30/09/2553ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา1,448,051.00
รวมงบประมาณทั้งหมด23,094,457.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/