จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการพัฒนาครูเพื่อใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรุ้แบบบูรณาการ (English for Integrated Sudies :EIS)22 มีนาคม 2553- 30 มีนาคม 2553ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ340,000.00
2 โครงการวิจัยศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้บริหารการศึกษามีนาคม 2553- พฤษภาคม 2553ผศ.ดร.นพรัตน์ สรวยสุวรรณ30,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด370,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/